Instrukcja montażu zbiornika


Przy zakupie otrzymuje się instrukcję montażu.
1 Wykop pod zbiornik musi mieć średnicę większą co najmniej o 1 m od średnicy zbiornika. Ma to na celu zapewnienie dostępu do ścianek dolnej połowy podczas jego zakopywania.
2 Głębokość wykopu powinna wynikać ze spadu przewodów doprowadzających ścieki i musi być zwiększona o 50 cm.
3 W ścianach i na dnie wykopu nie mogą znajdować się kamienie, belki ani inne twarde przedmioty.
4 Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku grubości 20-40 cm.
5 Ustawić zbiornik w wykopie, tak aby króciec wylotowy znajdował się na odpowiedniej głębokości i wypoziomować zbiornik.0
6 Napełnić zbiornik wodą do ok. 1/4 wysokości i obsypać piaskiem do poziomu lustra wlanej wody. Zagęścić piasek wypełniający wykop.
7 Napełnić zbiornik do 1/2 wysokości wodą i obsypać piaskiem do tego poziomu, zagęścić piasek w wykopie.
8 Podłączyć instalację doprowadzającą ścieki do zbiornika.
9 Zasypać zbiornik warstwą piasku.
10 Zasypać 30cm ziemią i zamontować pokrywę.
11 Uszkodzenia powstałe na skutek montażu nie zgodnego z powyższą instrukcją nie podlegają reklamacji.